دسته: هارمونی و کنترپوان

هارمونی عبارت است از پیوند میان آکوردها به نحوی که اصول هدایت صوتی رعایت شود.
کنترپوان به معنای نگارش دو یا چند ملودی روی یکدیگر است به نحوی که ارتباط میان ملودی ها از قواعد خاصی پیروی کند.

تماس تلفنی